АТ 
«Науково-дослідний і проектно - конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»У своїй діяльності АТ «ВНДІАЕН» керується принципами соціальної відповідальності та інклюзивного розвитку, основними з яких є: забезпечення справедливості, розвиток людського капіталу та соціальний захист працівників. Соціальна відповідальність інституту має комплексний характер і спрямована на створення максимально сприятливих умов для ефективної трудової діяльності персоналу.

 

Для забезпечення інклюзивності та захисту трудових, соціальних і економічних прав та інтересів співробітників в інституті діють дві профспілкові організації та укладено Колективний договір. В АТ «ВНДІАЕН» надається значна увага питанням охорони здоров’я, культурного відпочинку та фізичного розвитку працівників інституту. Зокрема, в рамках Колективного договору, діють програми медичного страхування та оздоровлення, проводяться культурно-масові заходи.

 

АТ «ВНДІАЕН» функціонує на засадах сталого розвитку та розділяє відповідальність перед суспільством за збереження сприятливого навколишнього середовища шляхом впровадження раціональних та енергозберігаючих технологій і використання альтернативних джерел енергії. Проектуючи надійне та енергоефективне обладнання АТ «ВНДІАЕН» здійснює власний внесок у реалізацію принципів Кіотського протоколу щодо зменшення викидів в атмосферу парникових газів.

  

 

 

Первинна профспілкова організація працівників АТ «ВНДІАЕН» «Наука»

 

  

Для ознайомлення з повною версією статуту завантажте документ Статут Профспілки Наука.

 

 

 

 

 

Посада

ПІП

Телефон / e-mail


Голова профспілкового комітету 


Глущенко Григорій Анатолійович


т. +38(0542) 77-50-97


Заступник Голови профспілкового 
комітету


Глуховцева Наталія Олександрівна


т. +38(0542) 77-50-55


Cкарбник 


Солярова Наталія Михайлівна


т. +38(0542) 25-02-86

 
Cоціально-побутові питання 


Сітало Оксана Дмитрівна


т. +38(0542) 77-50-90


Культмасова робота 


Олійник Владислава Вікторівна


т. +38(0542) 77-50-79


Голова ревізійної комісії 


Литвиненко Світлана Василівна


т. +38(0542) 77-50-90


Члени ревізійної комісії 


Залозний Володимир Васильович


Охріменко Тетяна Олегівна


т. +38(0542) 77-50-79


т. +38(0542) 77-50-96

 

 

 

 

 

Первинна профспілкова організація працівників АТ «ВНДІАЕН» «Машметал»

 


 

Для ознайомлення з інформацією про професійну спілку працівників машинобудування та металообробки України завантажте документ Довідка про професійну спілку працівників машинобудування та металообробки.

 

Для ознайомлення з повною версією статуту завантажте документ Статут Профспілки працівників машинобудування та металообробки України.

 

 

  

 

Для ознайомлення з повною версією договору завантажте документ Колективний договір АТ «ВНДІАЕН» на 2019-2022 роки.

 


  

Первинна профспілкова організація АТ «ВНДІАЕН» професійної спілки працівників машинобудування та металообробки України (надалі- Профспілка), яка входить до складу Сумського Обкому профспілки «Машметал» створена згідно чинного законодавства України та Статуту профспілки «Машметал».

На профспілковому обліку станом на 01.03.2021 року знаходяться 130 осіб працюючих членів профспілки, що складає 73% від працюючих на підприємстві. В своїй організаційній структурі має 20 профгруп структурних підрозділів.

Профспiлка вiдкрита для вiльного входження до неї працiвникiв АТ «ВНДІАЕН», якi визнають положення Статуту.

Профспiлка, здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Конституцiєю України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законами і нормативно-правовими актами України, положеннями Статуту та нормативними документами Профспілки «Машметал».

Метою та завданням Профспiлки є представництво та захист трудових, соцiальних, економічних прав та iнтересiв своїх членiв у роботодавця, в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах та в iнших підприємствах, установах, органiзацiях.

Керує роботою Профспілки профспілковий комітет, який обирається на звітно-виборних зборах (конференціях) Профспілки.

На підприємстві діє Колективний договір, що регулює соціально - економічні, трудові та професійні відносини між працівниками і власниками Акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування” та уповноваженими ними органами.

Сторонами в колективному договорі виступають: уповноважений орган власника генеральний директор АТ «ВНДІАЕН» Давиденко А.К., що діє на підставі Статуту товариства, якому надано право прийому і звільнення працівників, що іменується надалі «роботодавець», з однієї сторони, і уповноважений орган трудового колективу – Первинна профспілкова організація АТ «ВНДІАЕН» професійної спілки працівників машинобудування та металообробки України, що має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом профспілки, в особі голови профкому Лисак В.В. з іншої сторони.

Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін, Міжгалузевої, Генеральної та Регіональних угод і дотримуються принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості під час проведення переговорів (консультацій) щодо укладення Колективного договору, внесення змін і доповнень до нього.

Колективний договір укладений з метою узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця, є основним документом локальної дії, укладення якого значною мірою сприяє регулюванню виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту працівників.

Серед додатків Колективного договору правила внутрішнього трудового розпорядку, перелік професій і посад працівників, що мають право на додаткову відпустку, коефіцієнти міжпосадових співвідношень, перелік доплат і надбавок, комплексні заходи з охорони праці, плановий кошторис витрат по колективному договору, перелік відповідальних осіб за виконання колективного договору та інші.

За погодженням сторін, кожного року кошторис витрат по колективному договору збільшується, що дає змогу оздоровити працівників і членів їх сімей, надати у разі необхідності матеріальної допомоги працівникам при лікуванні, народженні дитини, скрутному становищі, виплаті вихідної допомоги працівникам, що досягли пенсійного віку, преміювання ювілярів при досягненні 50, 60, 70, 80-річного або пенсійного віку в знак визнання їх трудових і суспільних заслуг перед колективом, преміювання працівників до професійного свята Дня машинобудівника, жінок до свята 8 Березня, преміювання колективу за успішне виконання виробничих планів і інші.

Для контролю виконання умов колективного договору,створена постійно діюча комісія, до складу якої увійшли представники як від сторони роботодавця, так і профспілкової організації. За кожним розділом та пунктом Колективного договору закріплені відповідальні особи.

З початку затвердження Колективного договору на 2019-2022 роки усі його гарантії, умови та заходи виконуються в повному обсязі, зокрема по основним розділам:

1 Трудові відносини, режим праці та відпочинку:

- встановлений 5-денний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу – 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями-субота та неділя;

- надаються щорічні основні та додаткові відпустки для різних категорій працівників в зручний для них час.

2 Забезпечення продуктивної зайнятості:

- не допускаються масові звільнення працівників протягом року понад 4 % загальної чисельності працюючих.

3 Оплата праці:

- розмір мінімальної заробітної плати не нижче встановленого чинним законодавством та Міжгалузевою угодою з дотриманням коефіцієнтів міжпосадових співвідношень;

- здійснення виплати заробітної плати за минулий місяць здійснюється 2 рази на місяць (аванс, розрахунок за минулий місяць) у встановлені Колективним договором строки;

- призначаються доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці за результатами атестації робочих місць, суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, науковий ступінь, керівництво практикою студентів ВНЗ, наявність диплому про вищу освіту з відзнакою;

- встановлюються надбавки за класність водіям автотранспортних засобів, виконання особливо важливих завдань, стабільні високі виробничі показники, складність і напруженість у роботі;

- постійно здійснюються виплати преміальних заохочень до свят, ювілейних дат, довгострокову і бездоганну працю у АТ «ВНДІАЕН».

4 Умови та охорона праці:

- оплата по лікарняним листам непрацездатності проводиться згідно з чинним законодавством;

- виділяються кошти на основні медичні препарати для укомплектування ними аптечок підрозділів підприємства;

- компенсуються витрати на придбання корегуючих окулярів за рецептом лікаря один раз на рік працівникам, що мають відхилення по гостроті зору, і в процесі роботи зобов’язані користуватися засобами індивідуального захисту зору або залучаються до роботи на комп’ютері;

- періодичні медичні огляди проводяться за рахунок роботодавця;

- проводиться медичне страхування всіх працівників, щорічно орендується спортивний зал для занять футбольної команди, плавальна доріжка в басейні.

Щороку проводиться оздоровлення працівників і членів їх сімей в пансіонатах і базах відпочинку, а також дітей в дитячих оздоровчих таборах.

Виконуються комплексні заходи з охорони праці (ремонти приміщень, обладнання робочих місць операторів комп’ютерними столами та іншими меблями, тощо).

Ці заходи сприяють підвищенню продуктивності праці і забезпечення здорової моральної атмосфери в колективі.

5 Соціальні пільги та гарантії:

- надаються додаткові дні відпустки у зв’язку з похованням, при народженні дітей тощо;

- надається матеріальна допомога у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, при народженні дитини, одноразова допомога для часткової компенсації витрат на організацію поховань тощо.

6 Гарантії діяльності профспілки:

- гарантовано перерахування грошових коштів на культурно-масову і фізкультурну роботу.

7 Молодіжна політика:

Для залучення молоді до роботи у АТ «ВНДІАЕН» укладаються договори на цільову підготовку студентів, майбутніх молодих спеціалістів з вищими навчальними закладами.

Кадрова стратегія розвитку підприємства на довгостроковий період, направлена на омолодження колективу, середній вік якого на сьогодні становить 44 роки, а соціальна направленість в роботі адміністрації і профкому, мають широку підтримку колективу і надію в майбутнє АТ «ВНДІАЕН».

За спільним рішенням фінансуються заходи, які направлені на формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності молоді.

В 2021 році АТ «ВНДІАЕН» святкує ювілей - 65 –річчя з дня свого заснування. Ювілей – це підведення результатів роботи та старт і надія на майбутнє.

 


 

Посада

ПІП

Телефон / e-mail


Голова профспілкового комітету


Лисак Валентина Вікторівна


Скарбник


Губченко Валентина Миколаївна


т. +38(0542) 25-12-00